واگذاری نماینده فروش به همراه پنل ثبت

همراه پرداز با توجه به نیاز جامعه به شبکه مدرن PAYMENT و با علم به مدیریت شبکه فروش کشوری از واجدین شرایط نمایندگی دعوت به همکاری مینماید و تمامی زیر ساختای آموزشی و تخصیص و بازرگانی خود را در اختیار نمایندگان رسمی قرار میدهد.

درخواست نمایندگی و ورود به پنل ثبت

پرفروشترینها در فروشگاه پوز

برترینها و بهترینها از نظر استحکام و قیمت  در فروشگاه همراه پرداز

NEXGO         G3

جی 3

وریفون 675

پکس S910

پکس S90

درصد فروش برندهای مختلف  از ابتدای امسال 

NEXGO G3
PAX S910
PAX S90
VERIF 675
D210

آماده پیوستن به تیم فروش ما هستید؟

درخواست نمایندگی فروش به همراه پنل دسترسی و ثب

واگذاری نماینده فروش به همراه پنل ثبت

همراه پرداز با توجه به نیاز جامعه به شبکه مدرن PAYMENT و با علم به مدیریت شبکه فروش کشوری از واجدین شرایط نمایندگی دعوت به همکاری مینماید و تمامی زیر ساختای آموزشی و تخصیص و بازرگانی خود را در اختیار نمایندگان رسمی قرار میدهد.

درخواست نمایندگی و ورود به پنل ثبت

پرفروشترینها در فروشگاه پوز

برترینها و بهترینها از نظر استحکام و قیمت  در فروشگاه همراه پرداز

NEXGO         G3

جی 3

وریفون 675

پکس S910

پکس S90

درصد فروش برندهای مختلف  از ابتدای امسال 

NEXGO G3
PAX S910
PAX S90
VERIF 675
D210

آماده پیوستن به تیم فروش ما هستید؟

درخواست نمایندگی فروش به همراه پنل دسترسی و ثب